Алтерко е емитентът с най-значим принос в развитието на капиталовия пазар през 2021 г.