Успешно премина контролен одит на БТПП по ISO 9001:2015