A1 Communications

A1 Communications

Разработване и прилагане на стратегии и планове за действие, насочени към изграждане и поддържане на корпоративна или институционална идентичност. Управление на репутацията. Кризисен PR. Public Affairs. Връзки с медиите. Събитиен мениджмънт.